Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu lasowiacki.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Lasowiacki.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej turkiwielkanocne.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-06.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część zdjęć nie ma opisów alternatywnych – pracujemy nad ich dodaniem.
 • Do filmów nie są dodane napisy ani audiodeskrypcja. Filmy jak i zdjęcia w większości pochodzą od podmiotów zewnętrznych. 
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA, dają pozytywne rezultaty.
 • Sporadycznie mogą pojawić się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS.
 • Niektóre teksty mogą nie mieć poprawnie zbudowanych nagłówków.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane. Powody wyłączenia:

Serwis Lasowiacki.pl jest bardzo bogaty w treści i na bieżąco uaktualniany i uzupełniany. Publikowane treści pochodzą częściowo od innych podmiotów, które przesyłają materiały do publikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby strona serwisu Lasowiacki.pl, była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki 
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Zgodność ze standardami: 

 • Portal jest w pełni zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0, CSS3 

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej. 

 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony,
 • klawisze Shift-Tab przemieszcza się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,
 • klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.

Zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-06 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-06 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. S. Okrzei 7 

Do budynku WDK (od strony parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.

Na parterze budynku (w holu) znajdują się pasy uwagi i pola uwagi. Za nimi (po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, dotyczące działalności WDK. Na portierni znajduje się przenośny system pętli indukcyjnej. 

W holu przy wejściu na salę widowiskową (obok portierni) znajduje się plan budynku WDK tyflograficzny z poddrukiem i opisem w Alfabecie Braille’a. W budynku znajdują się również oznaczenia (tabliczki w Alfabecie Braille’a). 

Na poziomie -1 mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

Skip to content